CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SCOPUL

Art.1 Denumirea și însemnele partidului

(1) Numele partidului este Partidul Verde (VERZII), prescurtat PV.

a) Semnul electoral sau logo reprezintă imaginea stilizată a unei flori a soarelui și cuvântul VERZII.

b) Acesta le încorporează pe amândouă, simbolic petalele florii soarelui, în număr de 15, înconjurând cuvântul VERZII care întrerupe corola de petale ieșind din interior spre exterior.

c) Semnul, în întregime, este în culoarea verde pe fond alb, galben pe fond verde și negru în alb-negru.

d) Fontul cuvântului VERZII și caracteristicile cromatice ale culorilor sunt descrise în Manualul de identitate vizuală.

e) Reprezentarea grafică, alb-negru și color, a semnului permanent sunt descrise în Manualul de identitate vizuală și este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 1).

f) Semnul permanent al partidului este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, precum și pe materialele de promovare ale PV, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.

g) Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent.

h) Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutare și dispozițiile legale.

(2) Drapelul partidului este verde și are inscripționat în centru semnul permanent.

(3) Imnul Partidului Verde (VERZII) se aprobă de către Biroul Permanent Național.

Art. 2 CADRUL LEGAL

(1) Partidul Verde (VERZII), înregistrat în Registrul Partidelor Politice al Tribunalului București la poziția 38, este un partid politic de centru-stânga, reprezentativ pentru toți cei care împărtășesc valori verzi, sociale, progresiste.

a) Partidul Verde (VERZII) este persoană juridică de drept public, o asociere cu caracter politic, care asigură un cadru democratic pentru exercitarea voinței politice a cetățenilor români, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.

b) Partidul Verde (VERZII) își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul național, în conformitate cu legile române și cu prevederile acestui statut.

c) Partidul Verde (VERZII) este un partid modern și progresist, un partid cu vocație europeană, membru cu drepturi depline al Partidului Verde European.

d) Partidul Verde (VERZII) este un partid deschis, democratic, care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor cetățenilor români cu opțiuni ideologice de la centru la stânga.

f) Partidul Verde (VERZII) promovează competiția internă loială și propune pentru funcții alese sau numite în administrația publică locală și centrală, precum și în Parlament, acei membri care îndeplinesc criteriile de selecție statutare și respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale PV.

(g) Partidul Verde (VERZII) urmărește exclusiv obiective politice.

(h) Partidul Verde (VERZII) este reprezentat în raporturile cu autoritățile publice și cu terții de către Copreședinți (împreună sau separat, cu acordul celuilalt), ori prin delegarea Președintelui Executiv sau a Secretarului general de către Copreședinți.

(2) Sediul central al partidului este în București, Str. Traian, nr.77-79, ap.43, sect 3.

(3) Sediul central al partidului poate fi schimbat de către Biroul Permanent Național al PV.

Art 3. SCOPUL PARTIDULUI VERDE (VERZII)

a) Partidul Verde (VERZII) are ca scop principal construcția unei alternative sustenabile de guvernare, centrată pe combaterea schimbărilor climatice și asigurarea justiției inter-generaționale. b) Partidul Verde (VERZII) militează pentru o democrație deplină într-o societate fără corupție și pentru valorificarea, în acord cu natura, a tuturor resurselor țării în favoarea cetățenilor ei.

c) Partidul Verde (VERZII) este un partid al libertății și solidarității, un partid al justiției sociale care promovează economia socială de piață sustenabilă ecologic, democrația participativă, un partid care așează oamenii înaintea profitului făcut cu orice preț.

CAPITOLUL II

Art. 4 OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE PARTIDULUI

(1) Partidul Verde (VERZII), prin Programul politic și prin acțiunile sale își propune drept obiective prioritare următoarele:

a) combaterea schimbărilor climatice și asigurarea justiției între generații;

b) combaterea corupției și a economiei subterane;

apărarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor;

d) promovarea și apărarea democrației, a pluralismului politic și a statului de drept; e. promovarea modelelor de funcționare democratică a tuturor instituțiilor;
e) promovarea principiilor doctrinare ale verzilor europeni și transpunerea lor în decizii și politici publice;

f) promovarea responsabilității față de mediu și apărarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic;

g)promovarea tehnologiilor verzi, nepoluante și a surselor regenerabile de energie;
h) sprijinirea dezvoltării durabile;

i) promovarea dreptății sociale;

j) promovarea principiului oportunităților egale pentru toți, a protecției sociale, a incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate și egalitatea de șanse între femei și bărbați;
k) apărarea valorilor societății deschise prin asigurarea unui cadru social de diversitate și nediscriminare, prin discriminare înțelegând orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice;

l) promovarea unei educații moderne și performante și a unor instituții de învățământ care să mizeze pe programe și metode de predare pe baze raționale și științifice și care să stimuleze creativitatea și potențialul copiilor și tinerilor; promovarea culturii, a științei, a inovării și cercetării științifice;

m) îmbunătățirea tuturor serviciilor publice, în special cele din domeniul sănătății, muncii, locuirii și protecției sociale active;

n) promovarea conștiinței civice, a activismului, a implicării și responsabilizării grupurilor sociale pentru un viitor durabil în România și în Uniunea Europeană;

o) promovarea unei economii de piață sustenabile, circulare, echitabile și incluzive social;

p) stimularea liberei inițiative sustenabile și a antreprenoriatului orientat către o economie verde, circulară; restructurarea și modernizarea economiei naționale în acest sens;

r) sprijinirea sectorului agricol, a fermierilor și promovarea agriculturii ecologice valorificând toate resursele interne și europene disponibile; sprijinirea sectorului forestier și piscicol și promovarea exploatării sustenabile a resurselor naturale – ape, păduri, biosferă;

s) promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală și centrală; promovarea modelelor de organizare administrativ-teritorială sustenabile, care pun totodată în valoare patrimoniul natural și cultural;

ș) respectarea şi apărarea drepturilor minorităților, inclusiv dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă, etnică al cetățenilor români aparținând minorităților naționale; respectarea și apărarea drepturilor românilor din diaspora.

t) promovarea libertății de gândire, de conștiință şi de religie, a toleranței religioase şi a separării dintre biserică şi stat, ca garanție a acestor libertăți;

ț) promovarea democrației și a drepturilor fundamentale la nivel internațional și a mijloacelor pașnice de rezolvare a conflictelor;

u) promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea;

v) garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăților individului în spațiul virtual.

(2) Partidul Verde (VERZII) va urmări împlinirea obiectivelor sale politice, inclusiv prin organizarea unor activități care promovează valorile, principiile și politicile menționate anterior, precum:

a) acțiuni și luări de poziție politice;

b) elaborarea de politici publice și proiecte de lege;

c) implementarea principiilor și valorilor asumate prin acțiunile partidului și ale aleșilor săi din administrația publică locală și centrală;

d) acțiuni de promovare, simpozioane, conferințe si dezbateri politice;

e) consultări publice, cercetări, studii și rapoarte privind aspecte social-politice, care privesc situația drepturilor și libertăților fundamentale, problemele de mediu sau funcționarea instituțiilor democratice;

f) acțiuni educative în materie politică precum sesiuni de instruire, tabere și școli de vară;
g) campanii publice, inclusiv în mediul on-line, pentru promovarea unor cauze punctuale sau a valorilor partidului.

CAPITOLUL III

 

Art. 5 MEMBRII PARTIDULUI VERDE (VERZII), DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

(1) Persoanele care și-au exprimat adeziunea prin cererea scrisă depusă, în condițiile legii, pentru înscrierea partidului la Tribunalul București,  au calitatea de membri fondatori.

(2) Poate fi membru al Partidului Verde (VERZII), pe baza liberei adeziuni, orice cetățean din spațiul Uniunii Europene, care are drept de vot, fără deosebire de rasă, naționalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială și care îndeplinește următoarele condiții:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) are o conduită profesională, morală și politică corespunzătoare intereselor țării și ale partidului;

c) aderă la principiile, doctrina și Programul Politic al partidului;

d) se angajează să respecte Statutul și disciplina partidului;

e) nu se găsește într-una din situațiile de interdicție prevăzute de lege.

f) cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot deveni membri ai PV și pot constitui grupe sau organizații de partid, cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află.

g) pot deveni membrii ai PV, în aceleași condiții ca și cetățenii români, cetățenii Uniunii Europene care nu dețin cetățenie română, dar au domiciliul în România.

(3) Solicitarea dobândirii calității de membru al PV se poate adresa și on-line, prin completarea fișei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al PV.

(4) Solicitarea on-line se transmite, de regulă, de către cetățenii români care au domiciliul sau reședința în străinătate ori de către persoanele cu posibilități limitate de deplasare la sediul organizației.

(5) Secretarul executiv al organizației locale a PV are obligația de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii aplicației on-line, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

(6) Atestarea apartenenței la Partidul Verde se face în baza cardului electronic/ carnetului de membru, eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru și a fost înregistrată în evidența membrilor de partid.

(7) Membrii de partid sunt înscriși în Registrul de Evidență a membrilor Partidului Verde (VERZII) de la nivelul fiecărei organizații locale a partidului, aceasta putând fi realizată atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Biroul Permanent Național al partidului.

(8) La nivel județean și de sector se organizează și funcționează Registrul Județean/de sector de Evidență a membrilor PV, bază de date realizată în format scriptic ori electronic, care cuprinde toți membrii de partid din organizația județeană/de sector și principalele date de identificare ale acestora.

(9)  Evidența membrilor de partid și centralizarea datelor în cadrul Registrului Județean/de sector de Evidență a membrilor PV se realizează de către secretarul executiv al organizației județene/de sector a PV, în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Biroul Permanent Național al Partidului.

(10) La nivel central se organizează şi funcționează Registrul Național de Evidență a membrilor PV, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți membrii partidului şi principalele date de identificare ale acestora.

(11) Evidența membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Național de Evidență a membrilor de partid se realizează de către Secretariatul General al PV, cu respectarea cerințelor GDPR.

(12) Organizațiile PV de la toate nivelurile își vor actualiza anual baza de date cu membrii de partid în Registrul Național de Evidență a membrilor PV și, obligatoriu, în fiecare an pre-electoral.

(13) La schimbarea domiciliului sau a reședinței într-o altă localitate sau sector, după caz, membrii PV vor informa conducerea organizației locale din care fac parte, în vederea întocmirii documentelor de transfer către organizația locală a PV constituită în unitatea administrativ-teritorială în care își au noul domiciliu, respectiv reședința.

a)Transferul către o altă organizație locală a PV poate fi solicitat şi din alt motiv decât cel prevăzut la art. 5  alin.(13)  în situații bine întemeiate.

b) Cererea de transfer este supusă aprobării atât a Biroului organizației locale din care face parte membrul de partid, cât şi Biroului organizației locale la care membrul solicită să fie transferat, cu aprobarea celor două organizații județene sau cu aprobarea organizațiilor de sector ale municipiului București, după caz.

Art. 6 Înscrierea în partid

(1) Calitatea de membru al Partidului Verde (VERZII) se dobândește în baza unei cereri de înscriere înregistrate online pe site-ul web al partidului, depuse la o organizație comunală, orășenească sau municipală ori la Secretariatul general al partidului, indiferent unde persoana are domiciliul sau reședința, ori își desfășoară activitatea profesională sau educațională.

(2) Cererea de înscriere poate fi însoțită de scrisori de recomandare din partea unor membri ai partidului.

(3) Aprobarea sau respingerea cererii se comunică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și este de competența Biroului executiv al organizației locale sau a conducerii centrale a partidului (a Biroului Permanent Național), în funcție de organizația unde este depusă cererea, locală sau centrală.

(4) Partidul poate solicita persoanelor care depun cereri de adeziune informații cu privire la trecutul lor, activitatea lor în organizații civice, profesionale sau politice anterioare înscrierii în PV și cu privire la eventualele incompatibilități precizate la art. 7.

(5) Împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestație la Biroul executiv județean sau Biroul Permanent Național, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Hotărârea Biroului executiv județean sau a BPN este definitivă.

(6) Cetățenii români, precum şi persoanele care nu dețin cetățenie română, dar au domiciliul în România, care doresc să se implice şi să susțină acțiunile PV, pe baza consimțământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calității de voluntar, în conformitate cu prevederile legale.

(7) Voluntarii desfășoară activități de interes public şi civic inițiate de PV în domenii precum: asistență şi servicii sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învățământ, științifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecție a mediului, sociale şi comunitare ş.a.

(8) În conformitate cu prevederile legale, voluntarii pot încheia cu organizațiile locale, județene, ale sectoarelor municipiului București ale PV, convenții cu titlu gratuit.

(9) Voluntarii sunt înscriși în Registrul PV de Evidență a voluntarilor, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul General al PV.

Art.7 Nu pot deveni membrii ai Partidului Verde (VERZII):

a) persoanele lipsite de drepturi electorale;

b) persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești, ori prin Constituție sau lege, le este interzisă asocierea politică;

c) persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor țării, pentru infracțiuni săvârșite cu violență sau pentru alte fapte antisociale grave, persoanele compromise moral și politic;

d) persoanele care promovează violența, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste sau contrare intereselor naționale, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

e) persoanele care promovează sexismul, xenofobia, autoritarismul, fundamentalismul religios, homofobia, violența și orice alte idei și acțiuni contrare drepturilor, libertăților și demnității umane;

f) persoanele cărora le-au fost retrase drepturile electorale prin decizii definitive şi irevocabile ale instanțelor judecătorești;

g) persoanele care au primit condamnări penale pentru infracțiuni deliberate, comise cu violență sau pentru fapte de corupție;

h) persoane despre care există date concludente că au contribuit activ la acțiunile represive ale regimului comunist din România.

Art.8 Încetarea calității de membru

(1) Calitatea de membru al Partidului Verde (VERZII) încetează în urmatoarele situații:

a) prin deces;

b) demisie;

c) excludere;

d) înscrierea într-un alt partid politic;

e) declatarea ca independent;

f) prin pierderea drepturilor civile printr-o sentință judecatorească definitivă și irevocabilă.

(2) Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic se consideră demisie de drept din PV.

(3) Radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru de partid, persoana se află într-una din situațiile de incompatibilitate, precum și în caz de deces.

(4) Excluderea din partid se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare.

(5) În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calității de membru al PV nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetățenești.

Art. 9 Suspendarea calității de membru

(1) Calitatea de membru PV se supenda in urmatoarele situatii:

a) prin auto-suspendare, decizie personală luată în situația în care calitatea de membru de partid a acestuia devine incompatibilă cu o funcție sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe.

b) la revenirea în partid, în urma încetării situaţiei de incompatibilitate, perioada de auto-suspendare va fi considerată vechime în partid.

b) disciplinar, ca urmare a unei sancțiuni de partid.

c) în cazul neplății cotizației lunare pe o perioadă de 6 luni consecutive;

(2) Suspendarea se constată de către Biroul Local al PV în prima ședință după împlinirea termenului.

(3) Achitarea cotizației restante obligă Biroul Local să constate încetarea suspendării în prima sa ședință    ulterioară achitării.

Art. 10 Excluderea din Partidul Verde (VERZII)

(1) Excluderea membrilor PV se poate produce ca urmare:

 1. a) a săvârșirii unor fapte de natură a aduce prejudicii morale ori materiale partidului;
 2. b) a încălcării grave prevederilor statutului;
 3. c) a neplății cotizației pe parcursul unui an de zile.

(2) Măsura excluderii din partid se hotărăște de către Biroul Executiv al organizației locale din care face parte membrul de partid.

(3) Măsura excluderii hotărâtă de Biroul Executiv al organizației locale se comunică celui în cauză, ea poate fi atacată conform dispozițiilor prezentului statut.

(4) Excluderea unui membru al PV este o sancțiune disciplinară care poate fi dispusă și de către Biroul Permanent Național, în urma constatării încălcării  prevederilor statutare.

Art. 11 Drepturile membrilor

(1) Membrii Partidului Verde (VERZII) au următoarele drepturi:

a) să aibă inițiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat;

b) să își exprime liber opiniile cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;

c) să fie informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum şi a reprezentanților partidului în organele autorităților publice, să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor statutare;

d) să propună şi să fie propuși candidați pe listele electorale ale partidului în condițiile legii, să fie recomandați pentru ocuparea unor funcții în administrația publică locală şi centrală, cu respectarea condițiilor legale, prevederilor statutare şi a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcții;

e) să devină, cu acordul lor scris, activiști ai Partidului Verzilor Europeni (EGP), să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizațiilor PV, potrivit competențelor stabilite în Statut;

f) să fie consultați periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor;

g) să beneficieze de susținerea politică a partidului şi a organelor sale de conducere în fața atacurilor şi presiunilor politice;

h) să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor;

i) să aibă inițiative legislative, administrative sau politice în condițiile legii şi să ceară examinarea acestora în cadrul organizației sau organului de conducere din care fac parte;

j) să se auto-suspende din partid sau din funcția deținută în cadrul acestuia ori din funcțiile politice sau administrative obținute prin susținere politică, în următoarele situații principale: funcția publică obținută este incompatibilă cu calitatea de membru sau este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa. La expirarea perioadei de auto-suspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaște continuitatea vechimii în partid.

k) să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;

l) să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic;

m) să uziteze de dreptul de a se apăra şi să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului.

Art. 12 Obligațiile membrilor

(1) Membrii Partidului Verde (VERZII) au următoarele obligații:

a) să cunoască, să respecte și să aplice prevederile Programului și Statutului partidului;

b) să activeze într-una din organizațiile PV și să-și aducă contribuția la promovarea doctrinei, programului și strategiei PV;

c) să aibă o conduită morală în partid, în familie și în societate;

d) să participe la toate acțiunile realizate de organizația de care aparțin, să lupte pentru refacerea și protecția mediului înconjurător;

e) să ducă la îndeplinire sarcinile ce li se încredințează și hotărârile luate de organele de conducere ale partidului;

f) să nu facă declarații publice în numele partidului, decât în limitele mandatului încredințat;

g) să respecte cu strictețe disciplina de partid, aceeași pentru toți membrii partidului, indiferent de funcția pe care o au în partid;

h) hotărârile adoptate în mod statutar de organizațiile și organismele PV, precum și de forurile de conducere ale partidului, sunt obligatorii pentru toți membrii care trebuie să le respecte și să le susțină;

i) să achite cu regularitate cotizația lunară, în cuantumul stabilit de Biroul Permanent National.

(2) Excluderea din partid din cauza neplății cotizației pe parcursul unui an întreg poate fi luată către Biroul Permanent National pe baza raportului lunar întocmit și semnat de trezorier și se face prin decizie de excludere semnată de Copreședinți (împreună sau separat, cu acordul celuilalt) sau președintele executiv.

(3)  Decizia de excludere se comunică de către secretariat persoanei vizate.

(4)  Plata cotizației de către membrii se face pe nivelul de organizare de care aparțin în numerar pe bază de chitanță sau prin virament bancar în contul partidului.

(5) Plata cotizației de către membrii conducerii centrale, ai Consiliului Național și ai Biroului Permanent se face la casieria de la sediul central în numerar pe bază de chitanță sau prin virament în contul bancar al partidului.

(6) Un membru al partidului, aflat în situație excepțională, poate solicita motivat scutirea de la plata cotizației pe o perioadă de un an de zile.

a) Cererea de scutire se formulează în scris și este supusă aprobării Biroului Executiv de care aparține.

Art. 13 Abateri disciplinare

(1) Membrii Partidului Verde (VERZII) răspund disciplinar dacă:

a) sunt condamnați penal prin hotărâre judecătorească definitivă;

b) sunt condamnați penal pentru fapte comise în timpul mandatului deţinut în administrația locală sau centrală;

c) apar date concludente care indică fapte de corupție sau încălcări grave ale valorilor asumate de către partid;

d) nu își respectă obligațiile prevăzute în Statut;

e) dacă nu-și îndeplinesc sarcinile asumate prin Criteriile de evaluare și performanță aprobate de Biroul Permanent Național, dar numai pentru președinții filialelor județene și membrii Biroului Permanent Național, caz în care aceștia urmează a fi puși în discuție pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare

f) comit fapte care prejudiciază activitatea, imaginea sau unitatea partidului inclusiv prin difuzarea de informații privind activitatea partidului, fără acordul partidului;

g) au un comportament public care lezează demnitatea umană.

Art. 14 Sancțiuni disciplinare

Sancțiunile ce pot fi aplicate sunt:

a) mustrarea;

b) avertismentul;

c) suspendarea sau destituirea din funcții de conducere;

d) suspendarea calității de membru al partidului pe o perioada determinată;

e) retragerea sprijinului politic pentru funcția deținută în administrația publică locală sau centrală;

f) excluderea din partid.

Art. 15 Aplicarea sancțiunilor

(1) Sancțiunile disciplinare se decid cu votul majorității membrilor Biroului Executiv al organizației respective din care face parte membrul de partid.

(2) Persoana din partid asupra căreia se inițiază o procedură de aplicare a unei sancțiuni trebuie notificată în scris asupra motivelor care au declanșat procedura şi are dreptul de a se apăra.

(3) Sancțiunile privind nerespectarea statutului și a regulamentelor se constată de către Comisia de Etică, sancțiunile privind deciziile politice se iau de către Biroul Permanent Național.

(4) Sancțiunile disciplinare se decid cu votul majorității simple a membrilor Biroului Executiv al organizației respective

(5) Sancțiunile disciplineare se aplică după cum urmează :

 1. a) de către Biroul Executiv al organizației comunale, orășenești sau municipale pentru orice membru al organizației, cu excepția președintelui și a celor ce fac parte din conducerea centrală sau județeană a partidului;
 2. b) de către Biroul Executiv Județean pentru orice membru al partidului, cu excepția celor ce fac parte din Biroul executiv sau din conducerea centrală a partidului;
 3. c) de către Consiliul Județean pentru orice membru al filialei județene, cu excepția președintelui organizației județene și a celor ce fac parte din conducerea centrală a partidului;
 4. d) de către Biroul Permanent Național pentru orice membru al partidului, cu excepția Copreședinților PV, Președintelui Executiv, Secretarului general sau a membrilor BPN și ai Comisiei centrale de arbitraj;
 5. e) de către Consiliul Național pentru orice membru, inclusiv pentru Copreședinții partidului, Președintele Executiv, secretarul general și membrii Biroului Permanent Național.

(6) Apelul împotriva deciziei de sancționare se face după cum urmează :

 1. a) la Comisia județeană de etică și arbitraj
 2. b) la Comisia centrală de etică și arbitraj
 3. c) la Consiliul Național
 4. d) la Congres

(3) Primirea unei sancțiuni prevăzute de către un membru cu funcție de conducere în partid, la orice nivel, duce la suspendarea din funcție până la judecarea apelului.

Art. 16 Simpatizanții partidului

Simpatizanții Partidului Verde (VERZII) sunt cetățeni care recunosc doctrina, programul partidului și acțiunile politice ale acestuia.

Simpatizanții pot fi invitați să participe la diverse acțiuni politice ale PV: conferințe de presă, simpozioane, campanii electorale, etc.

Simpatizanții PV sunt înscriși în Registrul Național de Evidență a simpatizanților PV, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu normele metodologice stabilite de Biroul Executiv Național al PV, cu respectarea cerințelor GDPR.

 CAPITOLUL IV

Art.16 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI

(1) Organizarea partidului

 1. a) Partidul Verde (VERZII) este organizat pe criteriul administrativ-teritorial și se constituie din organizații teritoriale.
 2. b) Partidul Verde (VERZII) poate forma comisii, grupuri de lucru, departamente și structuri cu ajutorul cărora să își promoveze obiectivele.

(2) Organizațiile teritoriale ale PV sunt:

a) județene și a municipiului București;

b) comunale, orășenești, municipale și de sector;

c) locale: secție de votare, sat, cartier, circumscripție electorală.

(3) Organizațiile comunale se înființează când au un număr minim de 3 membri.

(4)  Organizațiile orășenești se înființează când au un număr minim de 5 membri.

(5)  Organizațiile municipale și de sector al municipiului București se înființează când au un număr minim de 9 membri.

(6) Organizațiile județene se înființează când au un număr minim de cel puțin 5 organizații (comunale și/sau orășenești), ori organizația municipală din reședința de județ.

(7) Organizația municipiului București se înființează cu un număr minim de cel puțin 3 membri de la fiecare organizație de sector.

(8) Organizațiile teritoriale nu au personalitate juridică distinctă.

(9) Sediul organizației județene este în municipiul reședință de județ.

(10) Conducerea organizației județene poate stabili gruparea mai multor organizații locale în zone, coordonate de către un membru al Biroului Executiv județean.

(11) În raporturile cu terții, organizațiile teritoriale sunt reprezentate de președintele organizației sau de persoane din conducere, desemnate de acesta.

Art. 17 Organizația de tineret – Tinerii Verzi

(1) Organizația de tineret a Partidului Verde (VERZII) -”Tinerii verzi” se poate constitui din membri PV cu vârsta sub 30 de ani.

a)”Tinerii Verzi” pot avea simpatizanți, tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 ani.

(2) Statutul organizației de tineret va fi adoptat cu ocazia primei Adunări generale și va fi validat de Biroul Permanent al PV.

(3) Organizația de tineret poate avea o structură similară de conducere cu cea a PV.

a) Structurile de tineret se subordonează structurilor naționale și teritoriale ale partidului și au ca principal obiectiv promovarea politicii de tineret a PV.

b) Membrii organizației Tinerii Verzi beneficiază de reprezentare în conducerea PV, la toate nivelurile ierarhice.

(4) Organizația de tineret a PV poate să se afilieze la organizațiile internaționale ale tineretului şi poate colabora cu acestea în baza aprobării Biroului Permanent Național al partidului.

Art. 18 Liga Aleșilor Locali Verzi (LALV)

(1) Este o structură internă a PV care cuprinde președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene Administrative, consilierii județeni, primarii, viceprimarii și consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune, membri ai PV

(2) Dobândirea calității de membru al Ligii Aleșilor Locali a PV de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calității de ales local de către membrul PV, în urma alegerilor locale.

(3) Liga Aleșilor Locali Verzi acționează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PV.

(4) Liga Aleșilor Locali se întrunește în reuniuni ordinare anuale și extraordinare, ori de cate ori este nevoie, la inițiativa copreședinților PV, a copreședinților LALV, sau a 2/3 din totalitatea aleșilor locali PV.

(5) Copreședinții LALV (barbat/femeie) sunt aleși de către Congresul PV sau cu votul majorității simple a aleșilor locali PV și sunt membri de drept în Biroul Permanent Național al partidului.

Art. 19 Colaborarea cu ONG-uri și Fundații

(1) Partidul Verde (Verzii) poate încheia protocoale de colaborare și parteneriate cu ONG-uri ți Fundații în limita prevederilor legale care reglementează activitatea partidelor politice, a asociaților și fundațiilor.

(2) Președintele executiv al PV asigură relația partidului cu asocuațiile și fundațiile conform celor prevăzute la articolul anterior.

(3) În cadrul Partidului Verde (VERZII) se pot constitui şi alte organizații cu activități specifice, vizând promovarea intereselor legitime ale diferitelor categorii sociale ori grupuri profesionale. Aceste organizații vor avea un Regulament propriu de organizare şi funcționare, aprobat de către Biroul Permanent Național.

CAPITOLUL V

ART. 20 CONDUCEREA ȘI FUNCȚIONAREA PARTIDULUI

(1) PREVEDERI GENERALE

 1. a) Partidul Verde (VERZII) este organizat și funcționează pe întreg teritoriul țării, la nivel central, județean sau de sector al municipiului București și la nivel local.
  b) Membrii partidului sunt grupați pe criterii teritoriale;
 2. c) Organizațiile teritoriale ale Partidului nu au personalitate juridică distinctă;
 3. d) Pe lângă filiale și structurile de conducere, vor fi înființate şi comisii, departamente, rețele sau alte structuri cu activități specifice pe criterii care țin de anumite direcții de acțiune prioritare ale partidului, din care pot face parte membrii și simpatizanții partidului.

(2) În raporturile cu terții, ele sunt reprezentate de președinții filialelor județene, ai sectoarelor și al municipiului București prin împuternicire specială de reprezentare, acordată de Biroul Permanent Național.

(3) Toate organizațiile PV au autonomie în ceea ce privește selectarea și numirea pe funcții în administrația locală, cu obligativitatea  validării acestora din partea Biroului Permanent Național.

(4)Ținta permanentă a organizațiilor PV este atingerea unui nivel paritar de gen în toate structurile sale de conducere.

Art. 21 ORGANE DE CONDUCERE LA NIVEL TERITORIAL

(1) Organul de conducere al organizației locale este adunarea generală a membrilor.

(2) Adunarea generală se întrunește trimestrial și are următoarele atribuții :

 1. a) stabilește și inițiază acțiuni pentru cunoașterea Programului partidului de către cetățenii din raza lor de activitate;
 2. b) stabilește și inițiază acțiuni pentru atragerea de noi membri și simpatizanți;
 3. c) stabilește măsuri pentru participarea membrilor la acțiunile partidului;
 4. d) desemnează, o dată la 2 ani, delegați pentru conferințele teritoriale și candidați pentru organele de conducere ale acestora;

(3) Conducerea executivă a organizației locale este asigurată de un coordonator ales de adunarea generală sau desemnat de către organul de conducere superior ierarhic. Mandatul său este de 2 ani. (4) La propunerea coordonatorului, adunarea generală alege un coordonator adjunct.

(5) Coordonatorul are următoarele atribuții:

 1. a) conduce activitatea organizației locale în perioada dintre adunările generale;
 2. b) asigură legătura cu organele ierarhice de conducere și urmărește îndeplinirea hotărârilor acestora;
 3. c) încasează cotizația de la membrii organizației și o predă Biroului executiv comunal, orășenesc sau municipal;
 4. d) asigură pregătirea și desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale;
 5. e) informează organele ierarhice de conducere asupra problemelor ridicate în organizație.

Art. 22 Organele de conducere la nivel teritorial sunt:

a) Conferințele organizației teritoriale (comunale, orășenești, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și cele județene – respectiv a municipiului București). Conferințele se desfășoară o dată la 2 ani .

b) Consiliile locale (orășenești, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și cele județene – respectiv al municipiului București). Consiliile se întrunesc de două ori pe an sau ori de câte ori este necesar.

c) Birourile executive ale organizațiilor (comunale, orășenești, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și cele județene – respectiv al municipiului București). Birourile executive se întrunesc de două ori pe lună sau ori de câte ori este necesar.

Art. 23 Conferința organizației comunale, orășenești și municipal

(1) Conferința organizației comunale, orășenești și municipale are următoarele atribuții:

 1. a) analizează activitatea consiliilor referitor la îndeplinirea atribuțiilor ce le-au revenit;
 2. b) stabilește măsurile de realizare a Programului partidului și a hotărârilor luate de conducerea județeană;
 3. c) adoptă hotărâri privind activitatea organizațiilor locale de pe raza lor teritorială;
 4. d) alege Președintele organizației și Consiliul (respectiv Biroul executiv, pentru comune);
 5. e) alege delegații la conferințele județene;

(2) La conferință participă toți membrii organizației sau, dacă numărul lor este mare, delegați conform normei de reprezentare stabilite de Biroul executiv al organizației.

Art. 24 Conferința județeană

(1) Conferința județeană are următoarele atribuții:

 1. a) analizează activitatea Consiliului Județean al PV, respectiv al municipiului București și aprobă raportul de activitate al Biroului executiv al acestora;
 2. b) aprobă raportul financiar al Biroului executiv județean respectiv al municipiului București și descărcarea de gestiune;
 3. c) adoptă hotărâri privind aplicarea Programului partidului de către organizațiile componente;
 4. d) alege Copresedintii organizației(bărbat-femeie) și Consiliul județean al partidului, respectiv al municipiului București;
 5. e) alege Comisia județeană de arbitraj, respectiv a municipiului București, formată din 3 membri;
 6. f) alege Comisia județeană de cenzori, respectiv a municipiului București, formată din 3 membri;

(2) La conferință participă delegați din partea tuturor organizațiilor componente, conform normei de reprezentare stabilite de Biroul executiv județean, respectiv al municipiului București.

Art. 25 Consiliul orășenesc și municipal

(1)Consiliul este organul de conducere în intervalul dintre conferințe.

(2) Din Consiliu fac parte primarul, viceprimarul, consilierii locali, președintele organizației de tineret, alți membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv de localitate și aprobate de Conferință.

(3) Consiliul are următoarele atribuții :

 1. a) coordonează activitatea organizațiilor locale din subordine;
 2. b) organizează acțiuni pentru popularizarea obiectivelor din Programul PV;
 3. c) alege membrii Biroului executiv orășenesc sau municipal;
 4. d) alege delegații pentru Conferința județeană și reprezentanții în Consiliul județean al partidului;
 5. e) aprobă listele de candidați pentru consilierii locali;
 6. f) coordonează și analizează activitatea consilierilor PV din cadrul consiliului local;
 7. g) propune candidați pentru primari și consilieri județeni;
 8. h) organizează pe plan local campaniile electorale.

Art. 26 Consiliul județean al PV

(1)Consiliul județean este organul de conducere în intervalul dintre conferințele județene.

(2) Consiliul județean se compune din președinții organizațiilor de localitate, președintele organizației de tineret, membrii de partid persoane alese sau numite în funcții (prefect, subprefect, parlamentari, primari si viceprimari, consilieri județeni), alți membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv județean și aprobate de Conferința județeană.

(3) Consiliul județean are următoarele atribuții:

 1. a) pune în aplicare, la nivel teritorial, politica partidului, hotărârile Congresului, Consiliului Național și Biroului Permanent;
 2. b) alege membrii Biroului executiv județean;
 3. c) alege delegații la Congresul partidului și reprezentanții în Consiliul Național, conform criteriilor stabilite de Biroul Permanent Național al partidului;
 4. d) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli propus de Biroul executiv județean;
 5. e) îndrumă activitatea consilierilor PV în Consiliile județene, municipale, orășenești și comunale;
 6. f) validează listele de candidați propuse de Biroul executiv pentru funcțiile de primari, precum și de consilieri județeni;
 7. g) propune candidați pentru funcțiile de primari la nivel municipal;
 8. h) propune candidați pentru alegerile parlamentare și pentru alte funcții în administrația publică centrală, pe baza propunerilor venite de la organizațiile componente;
 9. i) validează deciziile Biroului Permanent Național al partidului privind alianțele politice la nivel județean;
 10. j) validează propunerea Biroului Permanent Național al partidului privind strategia electorală la nivel județean.

Art. 27 Biroul executiv local

(1)Biroul executiv local are următoarea componență: copreședinti, vicepreședinți, secretar,

funcție de mărimea organizației:

 1. a) în comune: se compune din 3–9 membri;
 2. b) în orașe, municipii, sectoare ale Capitalei 5-11 membri.

(2) Din Biroul executiv local fac parte membrii de partid persoane alese în funcții ale administrației publice locale.

(3) Biroul executiv are următoarele atribuții :

 1. a) conduce organizația în intervalul dintre ședințele Consiliului local PV;
 2. b) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local PV;
 3. c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile locale;
 4. d) primește cererile de înscriere în partid și ține evidența membrilor și simpatizanților;
 5. e) strânge cotizațiile;
 6. f) informează conducerea organizației județene asupra problemelor cetățenilor din localitate;
 7. g) propune Consiliului candidați pentru primari si consilieri;
 8. h) conduce campaniile electorale în localitate.

Art. 28 Biroul executiv județean

(1)Biroul executiv județean se compune din maximum 17 membri și are următoarea componență: copreședinți (bărbat/femeie) președinte executiv, vicepreședinți, secretar general, copreședinții organizației de tineret ”Tinerii Verzi”, membri.

(2) Din Biroul executiv județean fac parte de drept membrii de partid persoane alese ori numite în funcții de conducere politică ori administrativă (parlamentari, primari, viceprimari, prefectul și subprefectul, președintele și vicepreședintele Consiliului județean.

(3) Biroul executiv județean are următoarele atribuții:

 1. a) conduce organizația în intervalul dintre ședințele Consiliului județean al PV;
 2. b) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului județean al PV;
 3. c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile județene;
 4. d) propune bugetul anual de venituri și cheltuieli;
 5. e) confirmă rezultatul alegerilor din organizațiile subordonate;
 6. f) asigură evidența membrilor PV din județ;
 7. g) aprobă listele de candidaturi pentru primari de comune, consilieri de comune și orașe; {de discutat aplicat}
 8. h) propune Consiliului județean candidaturi pentru primari de orașe, municipii și consilieri județeni; {de discutat aplicat}
 9. i) propune strategia electorală la nivel județean;
 10. j) organizează și conduce campaniile electorale pe plan județean;
 11. k) elaborează comunicate de presă;
 12. l) organizează conferințe de presă la nivel județean.

Art. 29 Organizația Municipiului București

(1)Organizația municipiului București  cuprinde organizațiile de sector care au statut de organizatie județeană.

(2) Consiliul Organizației municipiului București se compune din copreședinții organizațiilor de sector, copreședinții organizației de tineret, membri de partid persoane numite ori alese în funcții de conducere politica ori administrativă (prefect, subprefect, parlamentari, primarul general și viceprimarii generali, primarii și viceprimarii de sector, consilierii municipali) alți membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv al Organizației municipiului București.

(3) Biroul executiv al Organizației municipiului București se compune din: copreședinți, președinte executiv, 12 vicepreședinți în persoana copreședinților de sectoare, copreședinții

” Tinerii Verzi” secretar, membri. Membrii de partid, persoane alese ori numite în funcții de conducere (parlamentari, prefect, subprefect, primarul general și viceprimarii generali, primarii și viceprimarii de sector), fac parte de drept din Biroul executiv al Organizației Capitalei.

(4) Copreședinții Organizației municipiului București pot delega, de comun acord, o parte din atribuții președintelui executiv al organizației.

Art. 30. Organizația Diaspora

(1) Organizația Diaspora are statut de organizație județeană și cuprinde organizațiile PV din străinătate.

(2) Copreședinții PV Diaspora vor fi membri cu drepturi depline în Biroul Permanent Național al partidului.

Art. 31 Condițiile de validitate statutară a ședințelor organelor de conducere sunt:

 1. a) pentru Conferințe, Adunări generale și Consilii: prezența majorității membrilor (jumătate plus unu); deciziile se iau de către majoritatea simplă a celor prezenți.
 2. b) pentru Biroul Permanent Național: prezența majorității membrilor (jumătate plus unu), iar deciziile se iau de către majoritatea simplă a membrilor Biroului prin vot deschis sau secret.

Art. 32 Deciziile și convocarea organelor de conducere, arbitraj şi control ale PV

(1) Acolo unde nu prevede altfel prezentul statut, deciziile organelor de conducere, control şi arbitraj se vor lua cu majoritate simplă a membrilor participanţi.

 1. a) Deciziile sunt obligatorii.
 2. b) Deciziile Copreședinților se iau de către cei doi prin consens, iar dacă acesta nu se poate realiza decizia va fi luată de Biroul Permanent Național prin votul majorității simple.

(2) Convocarea membrilor PV la întrunirile organelor de conducere, arbitraj şi control ale PV se realizează prin e-mail, fax, sms, sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin orice alte mijloace de comunicare electronică convenite de membrii organului respectiv, cu cel puţin 48 de ore înainte de data întrunirii.

(3) În cadrul ședințelor PV de la orice nivel se poate accepta votul prin mijloace electronice – email sau online printr-un soft dedicat care să asigure votul securizat.

(4)  În cazul ședințelor cu vot prin mijloace electronice, adoptarea hotărârilor/deciziilor se iau prin votul majorității simple a celor convocați.

(5)  Modalitatea de desfășurare a ședințelor la orice nivel, cu adoptarea de hotărâri/decizii prin vot electronic se anunță prin convocator.

 Art. 33 ORGANE DE CONDUCERE LA NIVEL CENTRAL

 Secțiunea I

A) Congresul;

B) Consiliul Național;

C) Biroul Permanent Național.

 

A) Congresul

(1) Congresul este organul suprem de conducere al partidului și se convoacă, ordinar, o dată la 4 ani sau extraordinar, la propunerea a cel puțin 50%+1 din membrii CN, sau a doua treimi din BPN sau la propunerea consensuală a Copreședinților.

(2) Printr-un Regulament de organizare al Congresului aprobat de Biroul Permanent Național se stabilește norma de reprezentare, propunerea de ordine de zi, locul de desfășurare.

(3) Congresul ordinar este anunțat cu minim 30 de zile înainte de data desfășurării, iar cel extraordinar cu minim 14 zile înainte.

(4) Atribuțiile Comisiei de validare (compusă din 3-5 membri) și ale secretariatului tehnic al Congresului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare iar componența acestora este propusă spre aprobare congresului.

(5) Delegații la Congres sunt aleși prin vot  sau secret de către membrii organizaţiilor teritoriale care le dau mandat de reprezentare.

(6)  Congresul are următoarele atribuții:

 1. a) dezbate și aprobă principiile doctrinare ale partidului și principalele direcții de acțiune politică;
 2. b) stabilește strategia partidului și căile de înfăptuire ale acesteia;
 3. c) adoptă sau modifică Programul partidului;
 4. d) adoptă sau modifică Statutul partidului;
 5. e) analizează și aprobă raportul Biroului Permanent Național;
 6. f) aprobă raportul Comisiei centrale de etică și arbitraj și raportul Comisiei centrale de cenzori;
 7. g) alege prin vot secret Copreședinții Partidului, Președintele Executiv, Secretarul General, 15 vicepreședinți și 6 secretari executivi. Modul de alegere poate fi prin vot secret pentru fiecare dintre aceștia sau prin Moțiune. Modalitatea de vot este stabilită prin Regulamentul de organizare al congresului;
 8. h) alege prin vot Comisia Centrală de Etică și Arbitraj și Comisia Centrală de Cenzori.

(7) La Congres participă membrii în funcție ai Consiliului Național, aleșii locali, parlamentarii si europarlamentarii, delegații aleși de conferințele județene, conform normei de reprezentare stabilite de Biroul Permanent National prin Regulamentul de organizare al congresului.

(8) Congresul este statutar constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul delegaților, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

 1. B) Consiliul Național

(1) Consiliul Național este constituit după cum urmează:

 1. a) membrii aleși ai Biroului Permanent Național;
 2. b) copreședinții organizației municipiului București, copreședinții organizațiilor județene și copreședinții organizațiilor de sectoare;
 3. d) copreședinții organizației de tineret ” Tinerii Verzi”;
 4. e) copreședinții organizației PV Diaspora;
 5. f) copreședinții organizației Liga Aleșilor Local Verzi;
 6. g) aleșii locali, parlamentarii și europarlamentarii.

(2) Se întrunește anual sau în ședință extraordinară la cererea Copreședinților PV sau la convocarea Biroului Permanent National cu votul majorității membrilor sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi în ședințe extraordinare și este statutar dacă participă majoritatea membrilor care îl compun.

(3) În Consiliul Național se pot adopta hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor acestuia sau cu majoritate de două treimi în cazul în care prezența este mai mică de două treimi din membri.

(4)  Ședințele ordinare ale Consiliului Național sunt convocate cu cel puțin 15 zile înainte, iar cele extraordinare cu cel puțin 7 zile înainte. Ședințele Consiliului Național sunt conduse de Co-președinți sau, în lipsa acestora, de Președintele Executiv.

(5) Consiliul Național are următoarele atribuții:

 1. a) monitorizează activitatea guvernului prin departamente de specialitate ;
 2. b) adoptă calendarul politic, strategia politica și organizațională a partidului, pentru perioada dintre două sesiuni ale Consiliului Național;
 3. c) aprobă comasarea prin fuziune sau absorbție, cu alte partide sau formațiuni politice;
 4. d) aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea PV, inclusiv noi membri în BPN, cu titlu interimar, în cazul vacantării unor poziții în acest organism de conducere;
 5. e) demite, la propunerea președintelui de ședință, orice membru cu funcție de conducere în partid, pentru abateri disciplinare grave sau neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform funcției;
 6. f) poate alege cu titlu interimar unul sau ambii Copreședinți în cazul vacantării acestor funcții.
 7. g) poate alege cu titlu interimar Președintele Executiv, Secretarul general în cazul vacantării acestor funcții;
 8. h) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a partidului, Regulamentele de funcționare ale Comisiei centrale de arbitraj și Comisiei de cenzori;
 9. i) adoptă declarații politice și apeluri;

(6) Toate deciziile în cadrul Consiliului Național se iau prin vot deschis sau secret.

 1. C) Biroul Permanent Național

(1)Biroul Permanent Național este format din 31 de persoane: Copreședinții PV, Președinte Executiv, Secretarul General, 15 vicepreședinți, 6 secretari executivi (6) aleși de catre Congresul PV.

(2) Din BPN fac parte de drept cei doi copreședinți ai organizației de tineret ”Tinerii Verzi”, copreședinții Ligii Aleșilor Locali Verzi și copreședinții PV Diaspora.

(3) La ședințele Biroului Permanent Național pot participa, cu statut de invitat, și alți membri ai Partidului cu responsabilități majore.

(4) Biroul Permanent Național se întrunește săptămânal sau de câte ori este nevoie, la convocarea copreședinților partidului sau la solicitarea a 50%+1 din membrii BPN.

(5) Biroul Permanent Național are următoarele atribuții:

a) pune în aplicare hotărârile Congresului și ale Consiliului Național;

b) acorda sprijin tuturor aleșilor locali ai PV

c) ia decizii necesare îndeplinirii obiectivelor PV;

d) analizează activitatea filialelor județene și de sector ale municipiului București, cât și a celorlalte organizații de partid;

e) validează candidații partidului la alegerile pentru președinția Consiliilor Județene și la primăriile orașelor reședință de județ, cu majoritate simplă;

f) validează, la propunerea filialelor județene, reprezentanții partidului în administrația publică locală;

g) validează candidații partidului la alegerile parlamentare și europarlamentare;

h) elaborează norme și instrucțiuni de aplicare ale hotărârilor Congresului și Consiliului Național;

i) coordonează activitățile interne și internaționale ale Partidului;

j) urmărește respectarea și punerea în aplicare a hotărârilor sale de către toate organizațiile teritoriale; coordoneaza și îndrumă organizațiile județene;

k) organizează și stabilește contacte de colaborare cu celelalte formațiuni politice, sindicate, organizații ale societății civile, precum și cu instituțiile sau autoritățile publice;

l)stabilește instrucțiunile privind organizarea conferințelor județene și trimite reprezentanți pentru conducerea lucrărilor;

m) validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale filialelor județene, ale sectoarelor municipiului București, ale Organizației municipiului București, precum și pe cele ale altor structuri de partid;

n) în cazuri deosebite, ca urmare a activității necorespunzătoare a unor președinți sau a altor cadre de conducere ale organizațiilor județene, Biroul Permanent poate hotărî destituirea acestora;

o) stabilește criteriile de evaluare și apreciere ale organizațiilor teritoriale ale PV;

p) asigură selecționarea și pregătirea membrilor de partid cu perspectivă de a candida în alegerile locale și parlamentare, precum și pentru funcții în administrația publică locală sau centrală;

r) validează candidaturile pentru funcțiile de conducere din partid precum și cele de demnitate publică alese sau numite;

s) validează și propune spre aprobare Consiliului Național candidatul partidului pentru funcția de Președinte al României, candidații la alegerile europarlamentare și parlamentare;

ș) definitivează și aprobă listele de candidați ale PV pentru Parlament în toate circumscripțiile electorale;

 1. t) aprobă propunerile de candidați pentru funcțiile de primari la nivelul municipiilor și de președinți ai Consiliilor județene, înaintate de Birourile Executive Județene ale partidului;

ț) face propuneri pentru funcțiile de miniștri, secretari de stat și alți reprezentanți ai partidului în administrația centrală;

u) asigură colaborarea cu grupurile parlamentare și cu reprezentanții PV în administrația centrală și locală;

v) negociază alianțe politice și de guvernare cu alte partide;

w) organizează și coordonează activitatea aparatului central al partidului;

x) elaborează bugetul anual de venituri și cheltuieli al partidului.

(6) Toate deciziile în BPN se iau cu majoritate simplă, prin vot deschis sau secret, stabilirea modalității de vot fiind luată prin vot deschis.

Art. 34 Funcții de conducere la nivel central

SECTIUNEA II

A) Copreședinții Partidului

B) Președintele Executiv

C) Secretarul General

D) Vicepreședinții

E) Secretarii executivi

F) Copreședinții organizației de tineret

(A) Copreședinții Partidului Verde (VERZII)

(1) Copreședinții Partidului Verde (VERZII), bărbat și femeie, sunt garanții respectării principiilor, Programului și Statutului partidului.

(2) Copreședinții au un mandat de patru ani și îndeplinesc următoarele funcții:

 1. a) de reprezentare – în relațiile cu oficialii și instituțiile din țară și din străinătate;
 2. b) de reprezentare – în raporturile juridice cu instituțiile statului sau cu terții;
 3. c) de reprezentare – în fața opiniei publice sau a mass-media;
 4. d) de reprezentare – semnează documentele stabilite de legislația electorală la prezentarea candidaturilor pentru alegerile parlamentare și prezidențiale;
 5. e) de conducere – a Consiliului Național și Biroului Permanent Național;
 6. f) de conducere – prezidează ședințele Congresului, Consiliului Național și ale Biroului Permanent Național.

(3) Copreședinții PV răspund împreună pentru activitatea lor politică și administrativă în fața Congresului.

(4) În lipsa ambilor Copreședinți atribuțiile lor sunt exercitate de către Președintele Executiv.

(5) Copreședinții PV au dreptul să convoace Biroul Permanent Național, Consiliul Național sau Congresul partidului, în condițiile și la termenele prevăzute în statut.

(6) Copreședinții PV pot angaja partidul în relațiile cu terții cu informarea Biroului Permanent Național.

(7) Oricare dintre cei doi co-președinți îşi poate delega unele competenţe și atribuții, potrivit Statutului, președintelui executiv și secretarului general.

(8) Între ședințele Biroului Permanent Național, Co-Președinții PV preiau atribuțiile acestuia, în lipsa ambilor atribuțiile fiind în sarcina Președintelui Executiv.

(9) Coordonează activitatea filialelor județene și de sector ale municipiului București.

B) Președintele Executiv

(1)Președintele Executiv al PV este alături de cei doi Copreședinți, purtător principal de mesaj al partidului.

(2) Președintele Executiv coordonează activitatea Consiliului național al partidului din perspectiva procesului de elaborare a politicilor publice ale PV, având în subordine directă pe cei 7 vicepreședinți, pe domenii specializate, ai partidului; asigura o bună relație a PV cu structuri asociative având ca obiective protecția mediului/combaterea schimbărilor climatice, economia verde și justiția socială.

(3) Președintele Executiv al partidului preia atribuțiile Copreședinților în caz de vacantare a ambelor posturi sau pentru motive medicale ce îi determină să fie inapți pentru a conduce partidul o durată mai mare de trei luni.

(4) Președintele executiv conduce ședințele Consiliului Național, BPN  atunci când  niciunul dintre aceștia doi nu sunt prezenți sau când este delegat de către aceștia doi.

(5) Președintele executiv al partidului este ales de către Congres sau de către Consiliul Național în cazul vacantării postului pe perioada între congrese.

(6) Președintele executive al PV asigură relația partidului cu asociațiile și fundațiile în conformitate cu legile care reglementează activitatea acestora

C) Secretarul General al PV

(1) Indrumă activitatea Birourilor Executive ale filialelor județene și de sector ale municipiului București.

(2) Răspunde de evidența membrilor P.V. și a tuturor organizațiilor locale.
(3) Organizează ședințele Biroului Permanent Național și ale Consiliului Național și pregătește, împreună cu Comitetul de Organizare, Congresul P.V.
(4) Reprezintă P V la solicitarea ori cu acordul copreședinților, în relațiile cu alte partide, ONG-uri din țară și din străinătate.

(5) Poate propune Biroului Permanent National înființarea sau desființarea unor structuri funcționale ale P V.

(6) Poate face propuneri de reorganizare a Filialelor județene și a Filialei municipiului București.

(7) Poate face propuneri BPN privind numirea unor persoane la conducerea structurilor funcționale, în funcție de pregătirea profesională și abilitățile acestora.

(8) Organizează și coordonează, la solicitarea și cu acordul copreședinților, activitatea Biroului de presă al Partidului.

(9) Îndeplinește responsabilități stabilite de comun acord cu Copreședinții PV ori cu Președintele Executiv al PV.

(E) Vicepreședinții PV

(1) participă la dezbaterile și deciziile din structurile centrale ale partidului;

(2) reprezintă partidul în relațiile cu terții în limita unui mandat acordat de către Biroul Permanent Național;

(3) asumă în urma unui mandat al BPN atribuții funcționale și operaționale;

(4) coordonează comisii sau departamente ale partidului și au responsabilități pentru buna funcționare a filialelor din anumite regiuni ale ţării;

(5) pot răspunde de coordonarea unor filiale județene pe criteriul regiunilor stabilite la nivel central.

(6) pot primi, cu delegare, atribuții din partea copreședinților sau a președintelui executiv al partidului

(7) sunt lideri de opinie ai partidului cu respectarea Programului Politic al PV.

(F) Secretarii executivi

        
(1) Colaborează direct cu Copreședinții, Președintele Executiv și Secretarul General și fac parte din BPN.

(2) Au atribuții precise pentru buna desfășurare a activității partidului.

(3) Pot fi aleși și pe criteriul regiunilor ori al reprezentării in Diaspora.

CAPITOLUL VI

Art. 35 ORGANELE DE JURISDICȚIE ȘI CONTROL

(1) Comisia de etică și arbitraj

 1. a) Comisia de etică și arbitraj este structurată în: Comisia centrală de etică și arbitraj și comisiile județene de etică arbitraj.

(2) Comisia centrală de etică și arbitraj este formată dintr-un președinte și 4 membri și are următoarele atribuții:

 1. a) judecă apelul împotriva sancțiunilor disciplinare menționate la 14
 2. b) la solicitarea Copreședinților PV judecă abaterile disciplinare ale membrilor conducerii centrale a partidului și propune sancționarea lor de către Consiliul Național;
 3. c) arbitrează diferendele între membrii de partid cu funcții în conducerea centrală a partidului ;
 4. d) soluționează contestațiile împotriva neregulilor în desfășurarea conferințelor județene.

(3) Comisia județeană de etică și arbitraj este formată dintr-un președinte și 2 membri și are următoarele atribuții.

 1. a) judecă apelul împotriva sancțiunilor disciplinare
 2. b) judecă abaterile disciplinare ale membrilor conducerii organizației județene, cu excepția copreședinților și celor ce fac parte din conducerea centrală a partidului și propune sancționarea lor de către Consiliul județean;
 3. c) arbitrează diferendele între membrii de partid ai organizației județene sau dintre ei și conducerea organizației județene;
 4. d) propune soluții pentru contestațiile împotriva neregulilor în desfășurarea conferințelor comunale, orășenești și municipale.

 

Art.36 Comisiile de cenzori

(1) Comisia centrală de cenzori este formată dintr-un președinte și 2 membri și are următoarele atribuții :

 1. a) verifică gestiunea partidului la nivel central;
 2. b) îndrumă și controlează activitatea comisiilor județene de cenzori;
 3. c) exercită alte atribuții prevăzute de lege pentru comisiile de cenzori;

(2) Comisia județeană de cenzori este formată dintr-un președinte și 2 membri și are ca atribuție verificarea gestiunii organizației județene.

Capitolul VII

Art.37 FINANȚELE PARTIDULUI VERDE (VERZII)

 • Fondurile vor fi formate din:
 • cotizații ale membrilor;
 • donații;
 • venituri provenite din activități proprii;
 • subvenții de stat acordate în condițiile legii;
 • alte forme de finanțare, în conformitate cu prevederile legale.
 1. a) Cuantumul cotizației, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Național.
 2. b) Cotizațiile sunt obligatorii pentru fiecare membru în cuantum diferențiat după funcția ocupată. c) Acestea se stabilesc de către BPN şi se plătesc lunar. Cei ce nu plătesc cotizațiile timp de 1 an pierd calitatea de membru.
 3. d) Cuantumul cotizaţiei membrilor BPN va fi stabilit prin decizia Biroului Permanent Național și se plătesc în contul central al partidului sau numerar cu eliberare de chitanță.
 4. e) Pentru restul membrilor de partid cuantumul cotizației va fi stabilit de către Biroul Executiv Județean sau al municipiului București.

(2) Președinții organizațiilor județene sunt responsabili de colectarea cotizațiilor membrilor și evidența acestora în cadrul organizației pe care o conduc.

a) Operațiunile de încasări şi plăți se efectuează conform legislatiei în vigoare.

b) Donațiile primite de la persoane fizice şi juridice nu vor depăși plafoanele prevăzute de lege, iar la primirea donațiilor se va verifica şi înregistra identitatea donatorului.

c) Fiecare organizație județeană este împuternicită să exercite toate drepturile și să efectueze toate activitățile permise de lege în unitatea administrativă teritorială în care este constituită.

(3) Pentru contracte si alte acte financiare-contabile, incheiate si semnate in numele PV (Verzii) de către membrii ai partidului având funcții de conducere, alții decât Copreședinții partidului, răspunderea în ce privește relațiile contractuale revine integral persoanelor care semnează contractul, fără a implica în vreun fel răspunderea juridică a partidului.

Art. 38 Partidul Verde (VERZII) urmează să-și finanțeze fiecare proiect şi fiecare acțiune, în principal, prin intermediul celor care le inițiază şi le pun în aplicare şi prin solidaritatea oamenilor care militează pentru protecția mediului şi pentru administrarea sustenabila a comunităților.

Art. 39 Partidul Verde (VERZII) poate deține bunuri mobile şi imobile necesare realizării activității sale specifice.

Art. 40 Veniturile sale pot fi cheltuite pentru următoarele destinații:

a)Întreținerea şi dotarea sediilor, plata personalului, deplasări în scopuri organizatorice, promovare inclusiv pe internet, deplasări internaționale în interes politic; realizarea evenimentelor partidului, a conferințelor de presă sau pentru promovare prin reclamă în media; investiții în bunuri mobile şi imobile; constituirea de depozite bancare în vederea alegerilor, sub supravegherea Comisiilor de Cenzori alese de structurile decizionale cu atribuţii în acest sens.

b) Activitatea financiară a partidului este reglementată conform Legii 334/2006.

 CAPITOLUL VIII

Art. 41 PATRIMONIUL PARTIDULUI

(1) Patrimoniu și venituri

a) Patrimoniul Partidului Verde (VERZII) este format din bunurile mobile și imobile deținute în proprietate sau obținute în condițiile legii.

b) Activitatea financiar-contabilă a Partidului Verde (VERZII) este supusă controlului comisiilor de cenzori.

c) Veniturile partidului provin din: cotizații, donații, subvenții de la bugetul de stat.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 42 Încetarea activității partidului

(1)Partidul Verde (VERZII) își încetează activitatea în condițiile și cu respectarea prevederilor legii partidelor politice.

Art. 43 Dispoziții finale

(1) Prezentul Statut este valabil din momentul adoptării și va putea fi modificat cu respectarea dispozițiilor legii partidelor politice.

(2) Activitatea în cadrul Partidului Verde (VERZII) se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice.

(3) În realizarea activităților pentru/sau în legătura cu această calitate, membrii de partid răspund pentru faptele juridice întreprinse, direct, exclusiv și personal din punct de vedere juridic, fără însă a putea atrage răspunderea juridică la nivelul altor eșaloane superioare ale partidului, în cazurile în care legislația specifică nu dispune altfel.

(4) Prezentul Statut, modificat și completat, a fost adoptat de Congresul Partidului Verde (VERZII) din 03 Septembrie 2022.